Polityka prywatności

Wypełniając obowiązek nałożony na podmioty przetwarzające dane osobowe, wynikający z treści artykułu 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.), przekazujemy Państwu poniższe informacje.

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży jest w świetle obowiązujących przepisów administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za przetwarzanie posiadanych danych w sposób rzetelny, bezpieczny oraz zgodny z przepisami prawa. Poniższa informacja ma zapewnić, aby cel i sposób przetwarzania był dla Państwa jasny i przejrzysty a także, abyście Państwo mieli możliwość sprawowania kontroli nad swoimi danymi osobowymi.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe, w jaki sposób weszliśmy w ich posiadanie oraz co nas uprawnia do ich przetwarzania?

Dane osobowe uzyskane od Państwa w oparciu o wyrażoną zgodę przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia i w zakresie niezbędnym do organizacji, przeprowadzenia i poinformowania o wynikach konkursu. Ich podanie jest więc dobrowolne, jednakże nieprzekazanie wskazanych informacji skutkować będzie niemożliwością udziału w konkursie. Zgoda może być przez Państwa wycofana w dowolnym momencie, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Pozyskane dane będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom. Dane osobowe laureatów, takie jak imię i nazwisko, wizerunek, nazwa szkoły, mogą natomiast zostać upublicznione za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz w prowadzonych przez niego mediach społecznościowych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Zebrane dane będą przetwarzane przez okres trwania konkursu z tym, że dane osobowe uczestników kolejnych etapów, będą usuwane na bieżąco wraz z zakończeniem danego etapu, z uwzględnieniem określonego w Regulaminie okresu niezbędnego do rozpatrzenia ewentualnych odwołań od decyzji Komisji Konkursowej. Natomiast dane osobowe laureatów będziemy przechowywać dla celów udokumentowania działalności PWSIiP oraz realizacji obowiązków archiwizacyjnych. Dane zostaną także usunięte w przypadku wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Przysługujące Państwu uprawnienia

W celu realizacji swoich praw związanych z ochroną danych osobowych, mogą Państwo wystąpić do nas z wnioskiem o:

  • dostęp do danych (informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
  • sprostowanie (poprawienie danych, które są nieprawidłowe),
  • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
  • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku).

Przysługuje też Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego organizatora.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywanej przez nas do przetwarzania Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji, pozwalających na potwierdzenie państwa tożsamości.

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Zebrane dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Nie będą także wykorzystywane w celu profilowania Państwa zachowań.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt z administratorem

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ul. Akademicka 14
18 – 400 Łomża
tel. 86 215 59 53
e-mail: sekretariat@pwsip.edu.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży: inspektorochronydanych@pwsip.edu.pl